a041

02 Aug Tư Vấn Đầu Tư Khách Sạn

Để thực hiện đầu tư thông minh, chúng tôi hiểu rằng cần phải có tầm nhìn bao quát về thị trường khách sạn đang biến động nhanh chóng, và chúng tôi cũng hiểu rằng để làm được điều đó là không phải dễ đối với nhà đầu tư. Tại Công ty Tư vấn Khách sạn Việt, chúng tôi giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược dựa trên kinh nghiệm và những nghiên cứu về thị trường trong tương lai. Chúng tôi là nhà tư vấn giúp các nhà đầu tư lập kế hoạch đầu tư dài hạn. Với vai trò này, Chúng tôi đồng hành xuyên suốt cùng nhà đầu tư từ khâu nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, đánh giá tính khả thi của dự án thực tế và dự báo hiệu suất hoạt động bằng những số liệu cụ thể

  • Khảo sát thị trường
  • Nghiên cứu khả thi
  • Dịch vụ môi giới
  • Tư vấn pháp lý
  • Tư vấn cơ cấu
  • Đề xuất phát triển
  • Huy động nguồn vốn
No Comments

Post A Comment